Agenda ledenvergadering

Huurdersvereniging “Samen Sterk”
Secr. Mevr. G. Klaster
Bolsterlaan 23
7876 GA Valthermond.
Het bestuur van de huurdersvereniging “Samen Sterk” nodigt u graag uit
voor haar algemene leden vergadering op donderdag 26 april 2018 in de Spil, Eswegje 4 te Zweeloo. Aanvang 19.30 uur.
AGENDA:
Opening 19.30 uur.
Vaststellen van de agenda
Vaststellen notulen van de algemene ledenvergadering 3 mei 2017.van
4. Ingekomen stukken en mededelingen
5. Vaststellen financieel jaarverslag 2017 (ter vergadering)
6. Verslag van de kascommissie en verkiezing kascommissie
7. Vaststellen jaarverslag 2017 (zie website www.huurderssamensterk.nl)
(en ter vergadering ter inzage)
korte pauze
8. Bestuursverkiezing
9. Verandering in verenigingsstructuur; alle huurders automatisch lid
10. Stand van zaken lopende zaken en activiteiten 2018 in ons werkgebied
11. Wat verder ter tafel komt
12. Rondvraag
13. Sluiting
Het Bestuur