Jaarverslag 2013

Voorwoord
Dit is het jaarverslag van de huurdersvereniging Samen Sterk van het jaar 2013
Ook dit jaar was voor de huurdersvereniging een jaar met vele variaties met hoogte en dieptepunten.
Een groot dieptepunt was natuurlijk de verhuurdersheffing van de regering voor de woning corporaties, of moeten we zeggen voor de huurders die moeten uiteindelijk het gelag betalen.
Voor 2013 betaalden wij een huurverhoging die gelijk liep met het inflatie percentage.
Maar nu moeten wij extra huurverhoging betalen omdat anders de corporatie veel mindere dingen kan doen zo als onderhoud en nieuwbouw. Dus moeten de huurders betalen voor algemene dingen om de regering uit de crisis te helpen.
Maar er waren ook wel plezierige punten in het jaar 2013, zo heeft Samen Sterk weer een nieuwe voorzitter gekozen in de persoon van de heer Ientse van der Sluis uit Beilen.
We hebben een nieuw samenwerkingsovereenkomst, een bewonerscommissie protocol en een sociaal plan opgesteld met Woonservice die in 2014 kan worden ondertekend.
Het adres van ons secretariaat is veranderd : G. Brakels-Klaster Bolsterlaan 23 7876 GA Valthermond. Tel.0599-663065 E-mail grietjekl@live.nl
We hebben afscheid genomen van de volgende contactpersonen die allemaal op eigen verzoek
zijn gestopt. mv. I. Weggen uit Schoonoord, Dhr. F.A. Ginsel uit Exloo en dhr. J.Kinds uit Beilen. Maar we hebben ook twee nieuwe contactpersonen kunnen inschrijven en wel de heren Hans Luijben Doorsnee 14 7876 HD Valthermond en Ruud Bakker Vurenlaan 1
7876 HJ Valthermond.
Samen Sterk heeft op dit moment 7 bestuursleden 12 contactpersonen en circa 1900 leden.
Ook financieel hebben wij in 2013 weer goed geboerd zoals dat wel eens gezegd wordt, de boeken moeten uiteraard nog gecontroleerd worden door de mensen van de kascontrolecommissie. Maar wij hebben er alle vertrouwen in dat het bestuur het advies krijgt de penningmeester decharge te verlenen.
Onze voornemens voor 2014 zijn dan ook dat wij het Bestuur samen met de Leden, Ledenraad, Bewonerscommissies,Woonservice, Gemeenten, Dorpsraden en de Woonbond in een goed overleg een goed woonklimaat kunnen verwerven.
1. De Vereniging
De huurdersvereniging Samen Sterk is opgericht op 15 januari 2004 uit een fusie van de huurdersverenigingen Samen Sterk uit Beilen en Huvo uit Odoorn.
De huurdersvereniging Samen Sterk is actief in het gebied waar de verhuurder Stichting Woonservice woningen verhuurt.
Woonservice verhuurt circa 4900 woningen in de volgende gemeenten: Assen, Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, Hoogeveen en Midden-Drenthe in 36 dorpen en steden.
Samen Sterk is een huurdersvereniging die in 2013 werd bestuurd door een zevental bestuursleden en 13 contactpersonen die de ledenraad vormden.
Wij zijn een vereniging met circa 1900 leden.
Ieder lid betaalde 0.50 euro contributie per maand, wat door Woonservice gelijk met de huur wordt geïnd en word ieder kwartaal overgemaakt naar de penningmeester.
bestuur
2. Relatie met de Leden
Het bestuur van Samen Sterk is nog steeds van mening dat het contact met de leden optimaal moet blijven en dat wij de toegangsdrempel zo laag mogelijk moeten houden.
Want het bestuur wil graag een optimale samenwerking met de leden en de ledenraad om iedereen goed op de hoogte te houden wat de rechten en plichten zijn van een huurdersvereniging.
Om de communicatie met de leden en overige huurders of belangstellenden optimaal te realiseren, hebben wij in 2013 het volgende gerealiseerd.
Dhr Hans Luijben één van onze contactpersonen heeft een nieuwe website opgezet en zal ook de tekst van site geregeld verversen zodat iedereen die daar belangstelling voor heeft het laatste nieuws kan aflezen.
Verder hebben we ons orgaan het bekende infoblad in 2013 drie keer uitgegeven en wel in maart, september en december we hebben dus in totaal circa 9000 bladen verspreid en niet te vergeten de leden jaarvergadering werd gehouden in 17 april 2013.
Wat de ledenvergadering betreft zouden wij als bestuur graag zien dat die wat beter bezocht wordt door de leden.
Dus als u wat te vragen heeft over het reilen en zeilen van onze huurdersvereniging schroom dan niet en breng een bezoek aan onze ledenvergadering.
In de jaar vergadering van 2013 hadden wij de nieuwe directeur bestuurder dhr. Harro Eppinga van Woonservice uitgenodigd om zich voor te stellen aan de leden en hij gaf een inleiding over het beleid van het verhuren nu en in de toekomst.
Ook vertelde hij met wat voor nieuwe trajecten Woonservice bezig was, en hij vertelde dat zij aan mensen met een inkomen boven 34000 euro geen woning meer mogen verhuren, als zij op de norm zitten van 10 % van de huurders met een te hoog inkomen.
Hierna werd het financieel en jaarverslag 2012 vastgesteld.
De kascommissie dhr A. Kost en mv J. Stocker hadden de boeken bij de penningmeester gecontroleerd en alles goed bevonden, dus adviseerden zij de vergadering de penningmeester dhr W. Pol decharge te verlenen.
Hierna werd een nieuwe kascommissie benoemd die bestaat uit mv. B. van Os en dhr B.Meems en tot reserve werd dhr H.Tiemens benoemd.
Bij het punt bestuursverkiezing werd de voorzitter a.i. dhr I. van der Sluis gekozen door de leden als nieuwe voorzitter, en werd mv. A.Weerman herkozen voor een periode van 4 jaar.
De dames I. en T. Weggen en dhr. H. Luijben worden benoemd om zitting te nemen in de ledenraad.
Hierna wordt de begroting en het werkplan 2013 behandeld en uitgelegd door de voorzitter.
Er werden ook nog diverse vragen gesteld door de aanwezigen en beantwoord door het bestuur, in ons Infoblad kunt u dat lezen in het verslag van de jaarvergadering 2013.
3. De Ledenraad
Onze ledenraad bestond in 2012 uit dertien contactpersonen 6 dames en 7 heren die dus gezamenlijk de ledenraad vormen, verder zijn er nog 4 personen die hand en spandiensten voor onze vereniging verrichten in de vorm van het verspreiden van ons info-blad en nieuwsbrieven. Sommigen hiervan zijn soms ook nog bezig om leden te werven.
Het afgelopen jaar zijn wij vier keer in vergadering bijeen geweest. Deze vergaderingen hebben plaatsgevonden op de volgende data woensdag 6 maart,woensdag 5 juni, woensdag 4 september en op 17 december2013. Deze vergaderingen vonden plaats in het ontmoetingscentrum De Spil Eswegje 1 te Zweeloo. Waar wij door de vrijwilligers van De Spil perfect zijn verzorgd en bediend. Wij de ledenraad en het bestuur werken met de volgende commissies:
Ledenraad
In de vergadering van 7 maart 2013 heeft mevr. A Eefting uit Beilen bedankt voor haar inzet voor de huurdersvereniging Samen Sterk, zij had te kennen gegeven dat zij niet verder wou als contact persoon. Verder worden er mededelingen gedaan over een nieuwe plattegrond voor nieuw te bouwen woningen. Deze plattegrond is op initiatief van Woonservice in samenwerking met Samen Sterk en huurders mede tot stand gekomen. De tekeningen van de nieuwe platte grond lagen ter inzage op de vergadering zodat iedereen ze kon inkijken in de pauze. Er was een mondeling verslag van de provinciale vergadering van de Woonbond.
In deze vergadering wordt door Samen Sterk nog eens de nadruk gelegd dat de huurdersverenigingen van de midden corporaties verre weg de meeste contributie moeten betalen zo’n 1.30 euro per huureenheid van hun corporatie, terwijl de grote huurdersorganisaties maar 0.20 euro hoeven te betalen. De ledenraad van de Woonbond zou het nogmaals meenemen naar de ledenraad vergadering van de Woonbond. Ook wordt er gesproken over het cursusgeld dat aan de Woonbond moet worden betaald voor het deelnemen aan een cursus en dat men dat nog al veel vindt. Voorgesteld wordt om de consulent wat vaker te laten komen om een en ander uit te leggen, in plaats van een dure cursus te volgen. Ook werd het jaarverslag 2012 getoond en het financieel jaarverslag getoond aan de ledenraad. Verder werden er 3 nieuwe contactpersonen in de ledenraad gekozen en wel: Mevr. Tina Weggen, Ina Weggen uit Schoonoord en de dhr. Hans Luijben uit Valthermond.
Door mevr. Ina Weggen wordt het lidmaatschap van de ledenraad wegens verandering van werk en meer uren in de loop van het jaar ook weer opgezegd. Er wordt meegedeeld door vergadering dat er nog al veel misverstand is over het nemen van opties als men een andere woning wil huren. Het bestuur zal deze vraag meenemen naar als men overleg met Woonservice. Er werd een power point presentatie getoond om uit te leggen aan huurders wat Samen Sterk zoal uitvoert. Men wil deze presentatie gebruiken voor bijeenkomsten van huurders.
-4-
4. Het Bestuur
In het bestuur zij in 2013 enige mutaties ontstaan en wordt de voorzitter a.i. dhr. Ientse van der Sluis uit Beilen gekozen door de leden tot voorzitter.
Mevr. Albertje Weerman werd herkozen voor een periode van 4 jaar als bestuurslid.
Ook heeft het bestuur een nieuwe secretaris aangesteld, dhr Rieks Hermelink heeft om gezondheidredenen het secretariaat overgedaan aan de 2e secretaris mv. Grietje Brakels-Klaster Bolsterlaan 23 7876 GA Valthermond. Wel is dhr. Hermelink in het bestuur gebleven.
Hij is nu notulist van bestuur en ledenraadvergaderingen
Hierbij volgt het rooster van aftreden voor het bestuur van Huurdersvereniging Samen Sterk
bestuursleden
Het bestuur is in 2013 zeven keer in een reguliere vergadering bij elkaar geweest. Een extra bestuursvergadering in 23 September 2013 en er is vier keer met de ledenraad vergaderd .
In deze vergaderingen worden naast de vaste agendapunten ook gesproken over grootonderhoud, nieuwbouw, verversen, nieuw huurvoorstel, milieu en energie besparen.
In 2013 is er een nieuwe samenwerkingovereenkomst, bewonersprotocol en een sociaal plan opgesteld met Woonservice, en kunnen begin 2014 worden ondertekend.
In de samenwerkingsovereenkomst wordt beschreven aan de hand van de overlegwet waar wij samen met Woonservice overleg over moeten hebben, daar staan dus de spelregels in waar wij ons beiden aan moeten houden.
Ook het financiële gedeelte staat hier in beschreven.
In het bewonersprotocol staat beschreven dat er in senioren complexen van Woonserice bewonerscommissies kunnen worden gekozen die dan meer verantwoordelijkheid krijgen in een overleg met Woonservice.
Het sociaalplan is aangepast aan de tijd waarin staat vermeld wat de vergoedingen zijn bij sloop, groot onderhoud en afschrijving van zelf aangebrachte voorzieningen (ZAV)
Het bestuur wil wel dat de huurders als zij klachten hebben over hun woning, tuin of andere tegenstrijdigheden dat altijd de klacht (het liefst schriftelijk) bij Woonservice moet worden ingediend. Maar als uw klacht in uw geval naar uw dunken niet goed wordt behandeld dan kunt u de klacht voor advies deponeren bij het bestuur van Samen Sterk. Maar dan moet u wel lid zijn van Samen Sterk.
-6-
5. Relatie met de verhuurder Woonservice
In het jaar 2013 heeft het bestuur 12 keer in verschillende samenstellingen overleg gehad met Woonservice waarvan 4 reguliere vergaderingen in de andere acht bijeenkomsten was er meestal overleg over dingen die tussentijds dienden te worden besproken.
In deze reguliere vergaderingen kwamen de volgende punten aan de orde: Wijziging algehele huurvoorwaarden, de algehele huurvoorwaarden worden aangepast omdat sommige punten niet meer voldeden aan de huidige tijd. Woonservice heeft met de gemeenten overleg gehad over de prestatie afspraken die inhouden wat zij gezamenlijk gaan uitvoeren aan de hand van meerderjarige woonplannen.
Verder is er een afspraak gemaakt voor het opzetten van een bewonersprotocol en zal er een koppeling gemaakt worden met de samenwerkingsovereenkomst.
Er werd ook gesproken over de verversing/projecten zoals: 3e toren bij de Schans in Emmen,Verversen Ellertstraat en Klijnstraat in Schoonoord, verversen Kijlstraat en Exloërkijl zuid te 2e Exloërmond, Uitbreidingsplan Zwiggelte, Nei Arf te Exloo, verversen Visserstraat te Klijndijk en seniorenflat Kroonwerk in Assen.
Protocol Tuinonderhoud: Er is afgesproken dat het volgende in het tuin onderhoud komt te staan: Gemeenterichtlijnen, Concrete voorbeelden, Stimuleren dat bewoners elkaar aanspreken op gedrag, dit heeft meer invloed dan dat de corporatie dit doet, Opnemen in de algehele huurvoorwaarden, aandacht besteden in deurpost en nieuws& informatiepagina, aanbieden in pluspakket.
Vaststellen Huurverhoging: Samen Sterk had een advies geschreven. Zij adviseren om de verhoging te koppelen aan het inkomen en de huurprijs. Door de koppeling worden de kwetsbare groepen ontzien. Dit advies is door Woonservice overgenomen.
Ook is er een nieuwe plattegrond gemaakt voor nieuw te bouwen woningen in samenwerking met de huurders en Samen Sterk.
Wij hebben zoals ieder jaar twee keer overleg gehad over de begroting 2014 van Woonservice één maat over de financiën en later over de uitvoering van de begroting.
Samen Sterk was content met deze begroting en heeft hem goedgekeurd en later een brief naar de RvC gestuurd dat wij de begroting hadden goedgekeurd.
Ook de begroting van Samen Sterk 2013 werd in januari ook door de directie goed bevonden,
Zodat onze penningmeester met een gerust aan de slag kon.
Medio april 2013 is er een nieuwe manager klant en markt benoemd bij Woonservice in de persoon van mv. Fera Oldenziel, dat is nog al belangrijk voor Samen Sterk want bij het overleg met Woonservice zit zij samen met directeur Harro Eppinga aan tafel. Maar ook na de directie wisseling en een nieuwe manager verloopt het overleg met Woonservice als vanouds in een goede sfeer.
-7-
6. Relatie met de lokale overheid
Huurdersvereniging Samen Sterk participeert in het gebied waar Woningstichting Woonservice woningen verhuurd. Het gebied ligt in 6 gemeenten namelijk Assen, Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, Hoogeveen en Midden-Drenthe. Met drie van deze gemeenten heeft Samen Sterk geregeld overleg, Borger-Odoorn 2x per jaar, Coevorden 1x per jaar en met Midden-Drenthe 2 x per jaar. Dat overleg wordt uitgevoerd door leden van het dagelijksbestuur en worden aangevuld met bestuursleden en contactpersonen die woonachtig zijn in de betreffende gemeente.
In de deze gesprekken komen de volgende zaken aan de orde: prestatieafspraken met Woonservice, nieuwbouw en renovatie projecten, stand van zaken in de in de hoofdkernen en kleine dorpen wat betreft huurwoningen en leefbaarheid, Structuurvisies, dorpsanalises, woningen voor starters en senioren. Daar het kopen van een woning voor starters steeds moeilijker wordt, dringen wij er bij de gemeenten op aan dat huren ook een goede mogelijkheid bied. Ook deze overlegsessies vinden plaats in een sfeervolle harmonie.

7. Relatie met de Raad van Commissarissen

In de samenwerkingsovereenkomst met Woonservice staat vermeld dat wij 1 keer per jaar overleg mogen voeren met de raad van Commissarissen van Woonservice, en als het uitkomt dan in overleg wat vaker. Deze Raad bestaat uit zeven personen vier vrouwen en drie heren. Deze raad van commissarissen benoemd zich zelf en twee van de zeven worden voorgedragen door de huurdersvereniging Samen Sterk.
Het overleg en de persoonlijke contacten met deze Raad verloopt altijd in een goede sfeer.
8. Lidmaatschap Nederlandse Woonbond
Het bestuur en ledenraad van Samen Sterk hechten veel waarde aan het lidmaatschap van de Nederlandse Woonbond, alleen al om het feit dat hierdoor een huurdersvereniging goed kan functioneren. De Woonbond voorziet ons in alle informatie wat maar te maken heeft met huurderszaken zoals regeringsvoorstellen en besluiten van Aedes de koepel van de Nederlandse woningcorporaties. Ook zorgt de Woonbond dat alle bestuursleden van huurdersorganisaties van kennis kunnen worden voorzien door het geven van Scholingen en symposia, ook worden vier keer per jaar provinciale vergaderingen gehouden in elke provincie van Nederland. In deze PV’s kunnen de huurdersorganisaties die lid zijn van de Woonbond bespreken wat er moet worden doorgegeven aan de ledenraadvergadering van de Woonbond. Deze vergaderingen worden trouw bezocht door een delegatie van onze vereniging, en op die manier kan ook Samen Sterk meebeslissen in het beleid van de Nederlandse Woonbond.
-8-
Het jaarverslag 2013 is te downloaden door op de volgende tekst te klikken: Jaarverslag 2013. Om het bestand te openen heeft u Microsoft Word nodig, of OpenOffice.