Jaarverslag 2014 Samen Sterk

JAARVERSLAG 2014
1. Voorwoord
Jaarverslag van de huurdersvereniging Samen Sterk van het jaar 2014
Ook dit jaar was voor de huurdersvereniging een jaar waarin vele nieuwe items langs kwamen.
In 2014 hebben de leden van Samen Sterk, de heer Ientse van der Sluis uit Beilen na een interim periode gekozen tot voorzitter van de vereniging.
Ook hebben we in een vergadering met Woonservice onze samenwerkingsovereenkomst, het bewonerscommissie protocol en het sociaal plan geevalueeerd.
Tevens heeft mevr. G. Brakels-Klaster Bolsterlaan 23, 7876 GA Valthermond het secretariaat op zich genomen. U kunt haar bereiken via tel.0599-663065 of e-mail grietjeklaster@live.nl
Mevr. Weggen en dhr. Van Ginkel stopten als lid van de ledenraad.
Samen Sterk heeft op dit moment 7 bestuursleden 10 contactpersonen en circa 1790 leden.
Ook financieel hebben wij 2014 positief afgesloten.
Een belangrijk item in 2014 is en blijft het resultaat van het Woonlasten onderzoek en in 2015 willen we er dan ook alles aan doen om het huren zo goed mogelijk betaalbaar te houden en bovendien proberen invloed uit te oefenen op de bijkomende woonlasten.
1 De Vereniging
De huurdersvereniging Samen Sterk is opgericht op 15 januari 2004 uit een fusie van de huurdersverenigingen Samen Sterk uit Beilen en Huvo uit Odoorn.
De huurdersvereniging Samen Sterk is actief in het gebied waar de verhuurder Stichting Woonservice woningen verhuurt.
Woonservice verhuurt circa 4900 woningen in de volgende gemeenten: Assen, Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, Hoogeveen en Midden-Drenthe in 36 dorpen en steden.
Leden betalen € 0,50 contributie per maand, wat door Woonservice gelijk met de huur wordt geïnd en dit wordt ieder kwartaal overgemaakt naar de penningmeester van Samen Sterk.
Het Bestuur bestond in 2014 uit de volgende personen:
voorzitter: dhr. I. van der Sluis Lijsterlaan 21 9411 JA Beilen
secretaris: mevr.. G. Brakels Bolsterlaan 23 7876 GR Valthermond
penningmeester: dhr. W. Pol Splitting 1 7912 TM Nieuweroord
ledenadministratie: mevr. J. Stocker Broekveldstraat 24 7841 BC Sleen
notulist dhr. H. Hermelink Harm Tiesingstraat 38 9571AX 2e Exloërmond
lid: mevr.. A. Weerman Broekveldstraat 33 7841 BB Sleen
lid: mevr. J. Greydanus Fazantlaan 23 9411 HN Beilen

De leden raad bestond uit de volgende personen:
mevr.. B. van Os Schansstraat 14 7872 RB Valthe
mevr.. W. Pieters Gruttolaan 33 9411 HA Beilen
mevr.. F. Beuving Nijkampen 8 9430 GE Westerbork
dhr. A. Kost Exloërkijl zuid 26/d 9571 AB 2e Exloërmond
dhr. B.Meems Noorderdiep 113 9571 AV 2e Exloërmond
dhr. H.Mulder Wanstraat 4 7871 PS Klijndijk
dhr. H. Luijben Doorsnee 14 7876 HD Valthermond
dhr. H. Tiemens ’t Stroomdal 47 9411 KD Beilen
dhr. R. Bakker Vurenlaan 1 7876 HJ Valthermond

2. Relatie met de Leden
Het bestuur van Samen Sterk is nog steeds van mening dat het contact met de leden optimaal moet blijven en dat wij de toegangsdrempel zo laag mogelijk moeten houden.
Want het bestuur wil graag een optimale samenwerking met de leden en de ledenraad om iedereen goed op de hoogte te houden wat de rechten en plichten zijn van een huurdersvereniging.
Om de communicatie met de leden en overige huurders of belangstellenden optimaal te realiseren, hebben wij een website waar als het nieuws op staat over Huurdersvereniging Samen Sterk. http://www.huurderssamensterk.nl/
Verder hebben we ons bekende infoblad in 2014 drie keer uitgegeven en wel in april, september en decembe. Tevens ontvingen de leden “De Huurwijzer”
Op 17 april 2014 hielden we onze jaarvergadering. Als bestuur zouden we hier nog graag meer leden willen begroeten. Dus als u wat te vragen heeft over het reilen en zeilen van onze huurdersvereniging schroom dan niet en breng een bezoek aan onze ledenvergadering.
Kascommissie dhr B. Meems en mevr. B. van Os hadden de boeken bij de penningmeester gecontroleerd en alles goed bevonden, dus adviseerden zij de vergadering de penningmeester dhr W. Pol decharge te verlenen.
3. De Ledenraad
Onze ledenraad bestond in 2014 uit tien contactpersonen die dus gezamenlijk de ledenraad vormen, verder zijn er nog 4 personen die hand en spandiensten voor onze vereniging verrichten in de vorm van het verspreiden van ons info-blad en nieuwsbrieven. Sommigen hiervan zijn soms ook nog bezig om leden te werven.
Het afgelopen jaar waren er vier vergaderingen van de ledenraad.
Wij, de ledenraad en het bestuur werken met de volgende commissies en gemeentelijke contactpersonen:
Redactie infoblad Ledenwerf commissie Bezoekers PV
Rieks Hermelink Jannie Greydanus Wolter Pol
Albertje Weerman Albertje Weerman (ook lief en leed) Rieks Hermelink
Bep van Os Janet Stocker Ientse v/d Sluis (verv)
Borger-Odoorn Midden-Drenthe Coevorden
Rieks Hermelink Ientse v/d Sluis Wolter Pol
Ientse v/d Sluis Wolter Pol Albertje Weerman
Grietje Brakels Janny Greydanus Janet Stocker

4. Relatie met de verhuurder Woonservice
Wij hebben regelmatig vergaderingen met Woonservice. Punten die het afgelopen jaar aan de orde kwamen waren: jaarverslag, begroting, meerjaren onderhoud, strategische verkenning,huurverhoging, asbest beleid, tuinbeleid, klant-tevredenheid, e.d.
Ook bemiddelden we in verschillende klachtenprocedures.
5. Relatie met de lokale overheid
Huurdersvereniging Samen Sterk participeert in het gebied waar Woningstichting Woonservice woningen verhuurd. Het gebied ligt in 6 gemeenten namelijk Assen, Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, Hoogeveen en Midden-Drenthe. Met drie van deze gemeenten heeft Samen Sterk geregeld overleg, Borger-Odoorn 2x per jaar, Coevorden 2x per jaar en met Midden-Drenthe 2 x per jaar. Dat overleg wordt uitgevoerd door leden van het dagelijksbestuur en worden aangevuld met bestuursleden en contactpersonen die woonachtig zijn in de betreffende gemeente. In de deze gesprekken komen de volgende zaken aan de orde: prestatieafspraken met Woonservice, nieuwbouw en renovatie projecten, stand van zaken in de in de hoofdkernen en kleine dorpen wat betreft huurwoningen en leefbaarheid, Structuurvisies, dorpsanalyses, woningen voor starters en senioren. Daar het kopen van een woning voor starters steeds moeilijker wordt, dringen wij er bij de gemeenten op aan dat huren ook een goede mogelijkheid biedt. Ook deze overlegsessies vinden plaats in een sfeervolle harmonie.
6. Relatie met de Raad van Commissarissen
In de samenwerkingsovereenkomst met Woonservice staat vermeld dat wij ook regelmatig contact hebben met de raad van Commissarissen van Woonservice. Zo hebben we in 2014 een gezamenlijke reis gemaakt door het werkgebied en gesproken over het strategisch beleid.
Verder was er overleg aangaande de vaststelling van de begroting en het bepalen van de jaarlijkse huurverhoging. Het overleg en de persoonlijke contacten met deze Raad verlopen altijd in een goede sfeer.
7. Lidmaatschap Nederlandse Woonbond
Het bestuur en ledenraad van Samen Sterk hechten veel waarde aan het lidmaatschap van de Nederlandse Woonbond, alleen al om het feit dat hierdoor een huurdersvereniging goed kan functioneren. De Woonbond voorziet ons in alle informatie wat maar te maken heeft met huurderszaken zoals regeringsvoorstellen en besluiten van Aedes de koepel van de Nederlandse woningcorporaties. Ook zorgt de Woonbond dat alle bestuursleden van huurdersorganisaties van kennis kunnen worden voorzien door het geven van Scholingen en symposia, ook worden vier keer per jaar provinciale vergaderingen gehouden in elke provincie van Nederland. In deze PV’s kunnen de huurdersorganisaties die lid zijn van de Woonbond bespreken wat er moet worden doorgegeven aan de ledenraadvergadering van de Woonbond. Deze vergaderingen worden trouw bezocht door een delegatie van onze vereniging, en op die manier kan ook Samen Sterk meebeslissen in het beleid van de Nederlandse Woonbond.
Het jaarverslag van Huurdersvereniging Samen Sterk is hier: jaarverslag 2014 te downloaden.