Lokaal akkoord Emmen 2019-2024

Samenwerking
Gezamenlijk werken Huurdersfederatie Zuidoost Drenthe, Stichting Bewonersraad
Domesta, Huurdersvereniging Samen Sterk, Domesta, Lefier, Woonservice Drenthe
en de gemeente Emmen aan een goede volkshuisvesting in de gemeente Emmen.
Als partners willen zij zorgen voor voldoende, goede en betaalbare woningen waarin
mensen met lagere inkomens duurzaam gehuisvest worden.
De partijen hebben dit Lokaal Akkoord voor de periode 2019-2024 gezamenlijk
opgesteld. Dit akkoord gaat over de volle breedte van de volkshuisvestelijke opgaven
in Emmen en partijen hebben verkend hoe zij gezamenlijk hierop in kunnen inspelen.
Een belangrijke basis voor dit akkoord is de Woonvisie 2018-2023 ‘Thuis in Emmen,
snoeien doet bloeien!

Lees het complete akkoord in PDF vorm: Emmen 29.10 LokaalAkkoord LR (1).