Werkplan 2014-2016 Huurdersvereniging Samen Sterk

Inleiding
In dit document willen wij u graag het concept werkplan 2014 en de begroting 2014 aanbieden.
Na een goed overleg met u willen we dit document van de Huurdersvereniging Samen Sterk vaststellen in de ledenraadvergadering van woensdag 11 december 2013 welke wordt gehouden in het ontmoetingscentrum De Spil Eswegje 1 te Zweeloo.
Werkplan 2014 van de huurdersvereniging “Samen Sterk”
opgericht op 14 januari 2004 door een fusie tussen huurdersverenigingen “Samen Sterk” uit Beilen en Huvo uit Odoorn.
Voorwoord:
Samen op weg naar een nieuw concept
De afgelopen jaren kenmerken zich door een bijzonder goede relatie tussen Samen Sterk en Woonservice. Met de komst van een nieuwe Samenwerkingsovereenkomst, waarin opgenomen het Bewonerscommissie protocol en het Sociaal Statuut, is het bestuur in staat om de relatie met Woonservice te versterken en het te voeren beleid voor de vereniging de komende jaren verder te ontwikkelen. Het bestuur zal zich daarom de komende tijd verder bezinnen in welke richting de vereniging zich moet ontwikkelen om de belangen van de huurders zo optimaal mogelijk te kunnen behartigen. De achterban zal daar nadrukkelijk bij betrokken worden.
Het speelveld waarbinnen de huurdersvereniging acteert is behoorlijk in ontwikkeling. Een belangrijke ontwikkeling binnen dat speelveld is de woningmarkt zelf. Door allerlei oorzaken, waaronder de financiële crisis en falend overheidsbeleid, is de woningmarkt vastgelopen. Ook heeft de landelijke overheid een sterk beroep gedaan op de financiën(reserves) bij corporaties en zijn er vanuit “ Europa” nieuwe regels opgelegd die rechtstreeks ingrijpen op de belangen van huurders. Door de vastgelopen woningmarkt is de mobiliteit zowel bij huurders als woningbezitters behoorlijk gereduceerd.
Uit onderzoek blijkt dat de komende jaren, onder andere als gevolg van de krimp, een overschot aan huurwoningen zal ontstaan. Dit betekent onwillekeurig dat corporaties onderling gaan concurreren. Woningcorporaties zullen hun huizenaanbod op een kwalitatief hoger niveau moeten brengen om hun huurders te behouden of nieuwe huurders aan te trekken. Door die ontwikkeling kunnen huurders andere en hogere eisen gaan stellen aan hun huurwoning. De verwachting is dat huurders dat ook gaan doen. In wijken waar de kwaliteit zwak is zal de druk op de woningmarkt afnemen en daar waar de kwaliteit sterk is zal de druk op de vraag naar woningen toenemen. Iedereen wil een kwalitatief goede woning!
Ook zijn er allerlei signalen dat er veel ontwikkeling / verandering zal plaatsvinden in de randvoorwaardelijke sfeer van het huren van een woning. Denk maar aan het huurbeleid, energie-labels en woningwaardering, huurtoeslag enz. De politiek zal verder haar invloed laten doen gelden op de positie van de huurders.
Het bovenstaande geeft aan dat Samen Sterk kritisch zal moeten kijken naar haar positie in relatie tot de mogelijkheden die zij heeft om in het brede spectrum van ontwikkelingen de belangen van de huurders zo goed als mogelijk te behartigen.
Kortom, Woonservice zal een denkproces op gang moeten brengen om (eigen) nieuw beleid te ontwikkelen. In de ontwikkeling van dat nieuwe beleid voor de komende jaren verdienen, naast de huurders ook andere belangrijke partners nadrukkelijk een positie. Hierbij valt te denken aan onze huurdersvereniging Samen Sterk, bewonersgroepen, maar ook gemeenten en andere maatschappelijke partners. Inzet is om te komen tot een maximale benutting van de mogelijkheden die Samen Sterk en Woonservice samen hebben.
Dit werkplan is dan ook onlosmakelijk gekoppeld aan de Samenwerkingsovereenkomst waarin randvoorwaarden en condities zijn gesteld om de relatie met Woonservice op basis van het systeem van respectvolle co-existentie te bewerkstelligen.
De Samenwerkingsovereenkomst wordt als bijlage aan dit werkplan toegevoegd.
Bestuursstructuur
De bestuursstructuur moet de vereniging dienen. Vanuit die opvatting is het dan ook wenselijk dat de bestuursstructuur de ontwikkelingen in de relevante omgeving volgt. Gelet op de ontwikkelingen binnen de vereniging Samen Sterk zal het naar verwachting op enig moment nodig zijn om de bestuursstructuur, zoals vastgelegd in de statuten, tegen het licht te houden en indien nodig aan te passen. Eind 2014 zal dit aan de orde zijn.
Innovatie verenigingsdemocratie en betrokkenheid achterban
De voorlopige besluitvorming binnen de vereniging vindt plaats binnen het bestuur. Dit past binnen de huidige verantwoordingsstructuur van de vereniging.
Definitieve besluitvorming vindt altijd plaats in de ledenraadvergaderingen welke regelmatig worden gehouden. In de besluitvorming van het bestuur van bewonerscommissies is nog niet voorzien. Gelet op de toenemende behoefte naar draagvlak en betrokkenheid van leden / huurders is betrokkenheid nodig. Er zal dan ook geëxploreerd en geïnnoveerd dienen te worden ten aanzien van de relatie tussen bestuur en achterban. Allerlei vormen van fysieke bijeenkomsten, internet en de sociale media zullen hierin een belangrijke rol gaan spelen.
De komende jaren werkt het bestuur van onze vereniging verder aan de statutaire doelstelling:
Het behartigen van de belangen van de bewoners van huurwoningen, welke belangenbehartigingen betrekking heeft op zowel de woningen als de woonomgeving.
Het waarborgen of doen waarborgen van de rechtspositie van de huurders.
Het gezamenlijk overleg met de bewoners bevorderen van de leefbaarheid en het welzijn in de directe leefomgeving.
Bewoners stimuleren en begeleiden bij het vormen en uitbreiden van de ledenraad en het bestuur en het vormen van bewonerscommissies bij sloop, renovatie en grootonderhoud.
Samen met Woonservice bewonerscommissies oprichten die rechtstreeks met Woonservice kunnen onderhandelen over de directe belangen
Beleidsambitie en beleidsrealisatie
Hieronder worden verschillende beleidsterreinen benoemd waarmee Samen Sterk gedurende de werkingsduur van dit werkplan mee aan de slag gaat. In enkele woorden wordt een beleidsonderdeel aangestipt om de lezer een indruk te geven wat Samen Sterk voor ogen staat. De plannen worden vervolgens per onderwerp uitgewerkt in beleidskaderdocumenten en vastgesteld door het bestuur waarna zij kunnen worden uitgevoerd. De onderstaande lijst is niet limitatief, maar behelst naar mening van het bestuur de meest belangrijke onderwerpen waarmee de komende tijd aan de slag dient te worden gegaan.
Het bestuur is zich er terdege van bewust, dat voor het werken aan deze doelstellingen de volgende zaken van groot belang zijn:
Een goede relatie met de verhuurder op basis van wederzijds respect.
Een goede relatie met de locale overheden en belangenorganisaties.
En niet in de geringste mate, een goede relatie met haar leden, de huurders.
En een goede relatie onderhouden met zusterverenigingen in de provincie Drenthe, om zodoende gezamenlijke cursussen te houden in het belang van de huurdersverenigingen.
Geregeld met een afvaardiging van onze vereniging de provinciale vergaderingen, symposiums en cursussen van de Nederlandse Woonbond bezoeken.
Aandacht schenken aan het verbreden van kennis met pc
Ontwikkelen van een digitaal panel in samenwerking met Woonservice
Meerdere personen aanstellen voor het bijhouden van onze Website
Het bestuur heeft de intentie uitgesproken en voorstellen gedaan omtrent taak-verdeling en samenstelling van het bestuur.
Hierbij wordt rekening gehouden met volgende criteria:
Zoveel mogelijk een evenwichtige verdeling van mannen en vrouwen.
Werving van nieuwe bestuursleden
Er zal ook zoveel mogelijk rekening moeten worden gehouden met een evenwichtige spreiding in de regio/verhuurgebieden naar het aantal huurders.
Het uitbreiden van het aantal contactpersonen voor de ledenraad
Inbreng van specifieke kennis en ervaringsdeskundigheid.
Het benoemen van bewonerscommissies bij grote renovatie en sloop.
In gezamenlijkheid met Woonservice de bewoners te betrekken bij deze werkzaamheden door er mee te beginnen bij punt “nul” vooral bij nieuwbouw.
De bewoners in het beginstadium vooral te betrekken bij het voorbereiden van de plannen bij renovaties en grootonderhoud
Bijeenkomsten met huurders organiseren en vragen hoe hun visie is voor de toekomst van hun dorp of buurt. Mogelijk ook informatie peilen via een digitaal panel wat wij willen verwerven
Nieuwe leden werven in de vorm van huis aan huis bezoek gecoördineerd door een bestuurslid
Waar gewenst of noodzakelijk zal deskundigheid moeten worden verworven, bijvoorbeeld middels deelname aan een cursus of door het inhuren van externe adviseurs. Uiteraard is hierbij de afweging tussen de kosten en de baten van belang.
Relatie met de verhuurder
Het bestuur streeft naar een goede relatie met de verhuurder op basis van wederzijds respect. Het bestuur zal zich in dit verband helder dienen te profileren, wie zijn we en waar staan we voor?In het overleg met de verhuurder zullen de volgende algemene zaken punten moeten worden besproken.
Algemene huurvoorwaarden
Regelmatig evalueren over gemaakte afspraken zoals: Het meerjaren beleidsplan, het ZAV beleid, de Samenwerkingsovereenkomst en het service fonds.
Het huurbeleid 2014 en toekomstige ontwikkelingen.
Evalueren van de algemene huurvoorwaarden.
Beleid en herverdeling van woningen, het kritisch volgen van het optie model
Woonomgeving.
Afspraken maken met Woonservice over regels bij grote verbouwingen, wanneer gebruik maken van Wisselwoningen
Communicatie beleid ook met de individuele huurder
Instellen en benoemen van bewonerscommissies bij grote verbouwingen en sloop
Afspraken maken over strategisch voorraad van woningen
Participatie beter te maken door te streven naar het kwaliteitslabel voor huurdersorganisaties en daarna ook naleven
Alle gemaakte kosten zoals het verbeteren van de kwaliteit van onze vereniging, geld beschikbaar stellen voor studies, plannen en visies maken opnemen in de begroting 2014
Tenminste één maal per kwartaal zal met de verhuurder worden overlegd over de lopende zaken,daarnaast kan wanneer de noodzaak zich voordoet, een tussentijds gesprek worden aangegaan.Het bestuur kan zich in dergelijke overlegsituaties eventueel laten bijstaan door externe adviseurs. Dagelijkse contacten met de verhuurder zullen plaats vinden via het secretariaat.
Relaties met locale overheden en belangenorganisaties
Daar waar zich problemen voordoen of verbeteringen en veranderingen gewenst zijn in de woonomgeving, zijn er ook nog andere partijen waarmee overlegd kan worden. . , Het bestuur heeft dan ook met twee van de vijf gemeenten afspraken gemaakt om minimaal twee keer per jaar overleg te voeren met de desbetreffende wethouders, en met één gemeente de afspraak gemaakt dat wij ten alle tijden een beroep op de wethouder kunnen doen bij huisvestingsproblematiek.
Aan de orde komen daarbij de volgende punten.
Gesprek over taakafspraken tussen de Gemeenten en Woonservice
Platformen benoemen die actief zijn als er woonzorg-complexen worden gebouwd.
Vinger aan de pols houden houden als het gaat over scheiden van Wonen en Zorg.
Inspraak bij doelgroepenbeleid volkshuisvesting, integrale woonplannen e.d.
In gezamenlijkheid met huurdersorganisatie Doco uit Coevorden in overleg treden met de gemeente Coevorden en met Smilde in Midden-Drenthe
Bestuur wil proberen bij gemeenten die nog niet doen aan overlast-, burenruzies e.d. aan te sturen op het opstellen van beleid dien aangaande.
Proberen bestuursleden en of contactpersonen benoemd te krijgen in gemeentelijke werkgroepen zoals leefbaarheid, woonomgevingen en WMO.
Vooral ook meepraten over de toekomstige “krimp”
Relatie met leden en ledenraad
Ledenwerving en ledenbehoud
De leden zijn het belangrijkste kapitaal van de vereniging. Dit kapitaal moet uitgebreid worden en behouden worden. Het gehele beleid ledenwerving staat sinds enkele jaren onder druk en dient opnieuw bedacht en geformuleerd te worden.
Internet
Dit gaat verder dan alleen het hebben van een website. Het gebruik van sociale media, nieuwe ontwikkelingen daarin, ledenraadplegingen, pols en discussies. Mogelijkheden te over. Een goed plan is onontbeerlijk.
Communicatie
Het begrip communicatie loopt het risico te blijven hangen in een abstractie als niet concreet wordt gemaakt wat er mee wordt bedoeld en wat beoogd wordt met communicatie te bereiken. Communicatie kan maken en breken zowel de eigen positie als de externe relaties. Communicatie speelt evident een belangrijke rol in het onderhouden van relaties.
Het gebruik van communicatiemiddelen moet doordacht plaatsvinden. Vooraf moet overwogen zijn wat de effecten en consequenties zijn van de inzet van een communicatiemiddel.
Voor het goed kunnen werken aan de doelstellingen, het behartigen van de belangen van de huurders is tweerichtingsverkeer tussen bestuur en leden noodzakelijk. Het bestuur wil dit in 2014 op de volgende manieren vorm geven.
Goed contact met de achterban en de drempel zo laag mogelijk houden
Het maken van een infoblad en die minimaal drie keer per jaar verspreiden en het redactie team versterken
Het verspreiden van het blad de “Huurwijzer” van de van de Woonbond (het huurverhoging nummer)
Duidelijk aangeven bij de leden wanneer men in aanmerking komt voor huurtoeslag.
Het laten versturen van de infobladen Woonbondig en de Huurwijzer van de Woonbond aan bestuursleden.
Alle leden zo veel mogelijk betrekken bij de acties van de Woonbond als er ingrijpende besluiten worden genomen door de landelijke overheid.
Streven om nog meer contactpersonen in de ledenraad te kiezen
Streven naar een actieve advisering bij individuele huurders en bewonerscommissies
Wij willen er naar streven om het netwerk van Contactpersonen die zitting willen nemen in de ledenraad, uit te breiden van elf naar ongeveer twee en twintig personen, om zodoende de lijnen met de huurders in het hele gebied zo kort mogelijk te houden. Dit streven is van groot belang vanwege het grote gebied waarin wij als huurdersvereniging participeren. Deze Contactpersonen zijn de ogen en de oren van onze vereniging, en zijn in deze hoedanigheid verschrikkelijk belangrijk voor het goed functioneren van onze huurdersvereniging.
Hun taken zullen daarom zijn:
Doorspelen van klachten, suggesties,dien en opmerkingen naar het bestuur
Adviseren van individuele huurders bij hun wensen en of klachten
Het bijwonen van alle vergaderingen van ledenraad
Dat zij zich eventueel laten benoemen in bewonerscommissies en platforms, ook in gemeenten
Dat zij ook symposia en andere bijeenkomsten bezoeken die georganiseerd worden door de Woonbond
Dat zij zich laten bijscholen, door het bezoeken van cursussen naar behoefte van de afd. scholing van de Woonbond.
Actief aan ledenwerving deelnemen en mutaties in de gaten houden bij hen in de buurten en straten zodat wij het streven naar nog meer leden kunnen waarmaken in 2014
Alle contacten van bestuur en ledenraad lopen via het secretariaat.
Permanente ledenwerving
Hoe meer leden onze verenging heeft, hoe sterker het bestuur zich kan manifesteren naar de overleg partners toe. Daarom is het ook van wezenlijk belang in 2014 flink aan de weg te timmeren om naar een maximaal aantal leden te groeien. Daarom heeft het bestuur gemeend een ledenwerfcommissie in het leven te roepen die in samenwerking met de ledenraad het werven coördineert.
Het Bestuur zet daartoe de volgende middelen in:
Reeds genoemde infoblad één maal per jaar verspreiden onder alle huurders van Woonservice Drenthe
Ledenwerving door persoonlijke contacten tussen bestuur en individuele huurders
Ledenwerving door inzet van contactpersonen en ledenraad, gecoördineerd door een speciaal benoemd bestuurslid
Het uitreiken van een ledenwervingsfolder aan nieuwe huurders, en huis aan huis bezoek regelen Dat de wervingcommissie in samenwerking met bestuur en contactpersonen de zogenaamde witte vlekken extra aandacht geeft en dat men daar actief mee aan de slag gaat.
Wervingfolders neerleggen op de balie bij Woonservice en overleg met Woonservice proberen of zij iedere nieuwe huurder actief willen vertellen wat de voordelen zijn van het lidmaatschap van de huurdersvereniging
Proberen goede afspraken met Woonservice over interne verhuizingen van leden van onze vereniging
Samen met de ledenraad het ledenaantal via een ledenwerf actie uitbreiden in 2014 en komende jaren.
Scholing
Zoals reeds eerder is aangegeven, streeft het bestuur er naar zoveel mogelijk kennis over huurzaken binnen de gelederen van de huurdersvereniging te halen. Waar nodig en financieel haalbaar zullen bestuursleden en contactpersonen in de gelegenheid worden gesteld voor het bezoeken van cursussen, symposia en andere noemenswaardige bijeenkomsten, om kennis op te doen op het gebied van volkshuisvesting.
Externe advisering
In sommige gevallen kan de inbreng van externe deskundigheid van belang zijn voor het goed functioneren van bestuur en ledenraad. Waar nodig zal dan ook dergelijk deskundigheid worden aangetrokken, en natuurlijk ook weer op basis van budgettaire mogelijkheden.
Specifieke groepen
Binnen het ledenbestand zijn specifieke doelgroepen te onderscheiden, te denken valt in dit verband aan een ledenwerfcommissie, een redactiecommissie voor ons infobladen en steeds wisselende z.g. bewonerscommissies die terstond worden benoemd bij renovaties of grootonderhoud. Ook verzorgen wij de huurrechten voor een bewonersgroep in de Bernhardstede in Beilen. Want ook particuliere huurders zijn van harte welkom om zich bij onze huurdersvereniging “Samen Sterk” aan te sluiten, uiteraard zonder financiele steun van Woonservice en ieder initiatief in deze zal met de directie van Woonservice vooraf moeten worden besproken.
Lidmaatschap Nederlandse Woonbond
Het bestuur is nog steeds van menig, dat bij het goed functioneren van de organisatie, het van groot belang is over de voor huurders nuttige informatie en ondersteuning beschikbaar komt. Het lidmaatschap van de Nederlandse Woonbond is daarvoor een uitstekend middel. Niet alle en overigens voor de eigen functionering, ook voor de participatie en de beïnvloeding van het overheidsbeleid ten aanzien van het wonen in de huursector zowel sociaal als particulier. Het bestuur wil derhalve de komende jaren dan ook lid blijven van de Nederlandse Woonbond.